21st July 2021 | Press Releases

Rob O’Donnell ceaptha ina Urlabhraí Gaeilge ag an gComhaontas Glas

BACK

Tá fógartha ag an gComhaontas Glas go bhfuil Rob O’Donnell ceaptha ina Urlabhraí Gaeilge ag an bPáirtí.  Chuaigh Rob san iomaíocht mar iarrthóir Glas in Olltoghchán 2020 i dTiobraid Árann agus tá sé ina Chathaoirleach ar Óige Ghlas i láthair na huaire, chomh maith le bheith ina oibrí óige lánaimseartha. Tá sé ar intinn aige leas a bhaint as an taithí atá aige ar chumhachtú na n-óg agus ar oideachas neamhfhoirmiúil ina chúram nua mar Urlabhraí Gaeilge, agus é ag iarraidh polasaí láidir do chainteoirí óga Gaeilge a chur chun cinn, agus cabhrú le daoine eile sa Pháirtí dearcadh níos Gaelaí a bheith acu.

Agus é in Urlabhraí Gaeilge, déanfaidh Rob ionadaíocht don Chomhaontas Glas ó thaobh cúrsaí Gaeilge agus cabhróidh sé leis an bPáirtí spriocanna a Chairt Teanga a bhaint amach. Seoladh Cairt Teanga an Pháirtí i nDeireadh Fómhair 2020, agus is gné ríthábhachtach í de pholasaí Gaeilge an Chomhaontais Ghlais sa mhéid agus go ndírítear inti ar an nGaeilge a chur chun cinn go hinmheánach sa Pháirtí féin. Ar na gníomhartha atá beartaithe inti, tá tuilleadh feachtasaíochta agus cumarsáide trí Ghaeilge leis na baill agus leis an bpobal, agus méadú ar líon na n-imeachtaí Gaeilge a eagraíonn an Páirtí chun feiceálacht phobal na Gaeilge sa Pháirtí a mhéadú.

Agus é ag trácht ar a cheapachán, dúirt Rob O’Donnell;  

“Tá mé paiseanta faoin teanga, go háirithe tar éis dom dlúthpháirt a bheith agam i saol na Gaeilge ó d’fhág mé an mheánscoil. Tá mé ag iarraidh go mbeadh an deis chéanna ag gach uile dhuine eolas a chur ar theanga agus ar chultúr na Gaeilge arís, agus go mbeadh deis ag mic léinn a bheith ag staidéar agus a saol a chaitheamh trí Ghaeilge. Tá mé ag iarraidh go dtacófaí i gceart agus go gcuirfí borradh faoin nGaeltacht, agus go gcothófaí líonraí cainteoirí Gaeilge ar fud na tíre. Agus mé i m’Urlabhraí Gaeilge, oibreoidh mé lena chinntiú go n-éistfear leis na guthanna sin agus gur féidir an fhís sin a fhíorú tríd an gComhaontas Glas.”

Bhí an méid seo le rá ag Leas-Cheannaire an Chomhaontais Ghlais, an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán, Catherine Martin TD;

“Tá an taithí chuí ag Rob don chúram nua seo, agus tá mé ag tnúth lena fheiceáil ag tabhairt faoin ról nua seo mar Urlabhraí go fuinniúil, go díograiseach agus go stuama. Tugann an taithí sin aige, idir phearsanta agus ghairmiúil, tuiscint ghrinn dó ar na saincheisteanna a théann i bhfeidhm ar dhaoine óga in Éirinn, i gceantair uirbeacha agus thuaithe araon. Tá tuiscint aige chomh maith ar na dúshláin atá roimh chainteoirí Gaeilge agus rompu siúd ar mian leo an Ghaeilge a labhairt go laethúil, agus tá mé ag súil go mór mar Aire Gaeltachta le héisteacht leis an dearcadh uathúil atá aige ar na cúrsaí sin.”

 

Green Party appoints Rob O’Donnell as Irish Language Spokesperson 

The Green Party has announced the appointment of Rob O’Donnell as Irish Language Spokesperson. Rob ran as a candidate in Tipperary in the 2020 General Election and is the current Chairperson of the Young Greens, while also being a full-time youth worker. He aims to bring his experience in youth empowerment and non-formal education to the spokesperson role, driving policy for young Gaeilgeoirí and empowering others within the party to view their work through an “Irish lens”.

As Spokesperson, Rob will represent the Green Party on Irish language issues and help further the goals of the Party’s Irish Language Charter. The Irish Language Charter was launched in October 2020 and is a key element of the Green Party’s Irish language policy, demonstrating a commitment to the development and maintenance of the Irish language. Measures set out in the Charter include commitments on campaigning and communicating in Irish, the expansion of events in Irish, and leadership in the promotion of the language across the party.

On his appointment as Spokesperson, Rob O’Donnell said;

“I’m passionate about the Irish Language, having only fully immersed myself post-secondary education. I want every individual to have this opportunity to re-immerse themselves in Irish culture, and for students to be given the option to study and live through Irish. I want our Gaeltacht regions to be maintained and to flourish, and networks of Irish language speakers to grow throughout the entire country. As Spokesperson for the Irish Language, I will work to ensure these voices and this vision can be realised through the Green Party.”  

Green Party Deputy Leader and Minister for Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media, Catherine Martin TD said;

“Rob is well placed to take on this new role and I look forward to seeing him incorporate his fantastic energy, enthusiasm and experience as our new spokesperson.  Through his personal and professional experience, Rob innately understands the issues affecting young people in Ireland, both rural and urban. He also understands the challenges faced by Gaeilgeoirí and those who want to be Gaeilgeoirí in their everyday life, and I look forward to listening to his unique perspective in my role as Minister for the Gaeltacht.”