Neasa Hourigan

Teachta Dála

Urlabhraí Airgeadais, Caiteachais Phoiblí agus Sláinte

Baile Átha Cliath Láir
Neasa Hourigan TD
Quote marks

Creidim i mBaile Átha Cliath cóir, inrochtana agus inacmhainne do gach duine ag cur fúthu anseo.

Mar speisialtóir i ndearadh pobail inbhuanaithe, tá mé tiomnaithe do na nithe seo a leanas a chosaint agus rochtain orthu a mhéadú: tithíocht fhiúntach, spás glas san chathair agus sráideanna sábháilte insiúlta, agus soláthar d’iompar poiblí. Ghlac mé ballraíocht sa Chomhaontas Glas leis an gcreideamh láidir go bhfuil guth ag teastáil ó Éireann ar leibhéal náisiúnta i ndáil le maireachtáil inbhuanaithe eiticiúil agus athrú aeráide, guth a chuirfidh sláinte agus folláine na ndaoine agus a dteaghlach chun tosaigh.

Recent Achievements

Launched position paper on Citizens' Assembly on Drugs.

Launched Bill to keep Ireland LNG Free.

Launched a roadmap for maternal care.

Launched Green Party's position paper on Wellbeing Indicators.

Launched Green Party Position Paper on Public Banking.

Taithí

Fuair mé oiliúint mar ailtire le speisialtóireacht i bhforbairt inbhuanaithe agus d’oibrigh mé mar chomhairleoir agus mar léachtóir ollscoile sa réimse seo. Tá máistreacht agam i ndearadh comhshaoil agus iarchéim san oideachas tríú leibhéal. Le linn mo ghairmréime gairmiúla d’oibrigh mé san earnáil phríobháideach agus san earnáil phoiblí mar ailtire agus d’oibrigh mé mar chomhairleoir inbhuanaitheachta ar roinnt mórthionscadal bonneagair in Éirinn, lena n-áirítear mar speisialtóir dearaidh comhshaoil ar Ospidéal Aosach an Mater inár dtoghcheantar le déanaí.

Mar chúramóir lánaimseartha do leanbh faoi mhíchumas, oibreoidh mé ar mhaithe le pobail inar féidir linn go léir taitneamh a bhaint as sráideanna sábháilte agus inrochtana, rochtain inacmhainne ar thithíocht agus ar sheirbhísí, slándáil bia, síocháin agus comhdheiseanna. Tá baint agam le hobair dheonach phobail le blianta fada, lena n-áirítear obair le hAoisghníomhaíocht Éireann, ag cabhrú le siopa carthanais a bhunú agus a reáchtáil do charthanacht do dhaoine lagamhairc, agus obair dheonach gach seachtain ag m’Ionad Lae áitiúil, áit a cuirim rang ealaíne teiripeach ar siúl.

Mo thosaíochtaí

Tithíocht fhiúntach inacmhainne: Tá easpa tithíochta agus cíosanna atá ag ardú go tapa ag déanamh dochar do shaol na ndaoine. Oibrím go gníomhach lena chinntiú go bhfuil tithíocht cuibhiúil inacmhainne á cur ar fáil do chách ag comhlachtaí áitiúla agus rialtais, agus go bhfuil aghaidh á tabhairt acu ag an am céanna ar easpa dídine atá ag dul i méid agus
ar chaighdeáin tithíochta atá ag titim.

Cathair ghníomhach ar féidir cónaí go compordach inti: Mar mháthair le leanbh óg lagamhairc, tá a fhios agam cé chomh deacair is atá sé taisteal timpeall Bhaile Átha Cliath. Creidim gur cheart go ndíreofá maoiniú ceart d’úsáid ghníomhach na cathrach ar inrochtaineacht, ar dhea-bhonneagar rothaíochta agus ar shábháilteacht d’úsáideoirí soghonta bóithre.

Todhchaí níos inbhuanaithe: Is cathair iontach í Baile Átha Cliath le cónaí inti. Táim tiomanta dár bpobal a fhorbairt agus mé ag díriú ar na nithe seo a leanas: dramhaíl agus plaisteach a laghdú, dul i ngleic le truailliú aeir, agus rochtain ar spásanna glasa agus áiseanna spóirt a fheabhsú do leanaí agus do dhaoine fásta.

Neasa Hourigan TD with Not Here Not Anywhere group outside the Dáil.

Teagmháil

neasa.hourigan@oireachtas.ie