Tionchar

Tá Comhaontas Glas atá sa rialtas ag obair go dian ar an gcomhshaol, ar ár gcuid pobal, agus ar an gcomhionannas. Ní hamháin gur tosaíochtaí iad an gníomhú ar son na haeráide agus an t-athrú cóir, ach tá siad i gcroílár na rudaí atá á ndéanamh againn mar chuid den rialtas.

We're fighting hard in Government to deliver for the climate, our communities and equality.

Comhoibriú agus gníomh

Is páirtí nua-aimseartha forásach muid a chreideann go bhfuil tábhacht ag baint le polaitíocht an chomhoibrithe agus gnímh chun athrú a chur i bhfeidhm. Níl aon spás ann a thuilleadh do pholaitíocht den seandéanamh a bhí lán leis an mbarrchéimíocht. Chun dul i ngleic le géarchéimeanna na haeráide agus na bithéagsúlachta, caithfimid obair a dhéanamh ar fud an speictrim pholaitíochta, ag obair le daoine i gcónaí - ag teacht le chéile, ag comhoibriú agus ag cinntiú nach mbeidh 'iad' agus 'muid' ann riamh maidir le gníomhú ar son na haeráide. Ní neart go cur le chéile.

Na héachtaí is déanaí

Seoladh an scéim maidir le himircigh a thabhairt chun rialtachta

Cuirfidh scéim nua maidir le himircigh a thabhairt chun rialtachta, seolta ag an Aire Roderic O'Gorman TD, deiseanna ar fáil do na mílte.

Gheobhaidh teaghlaigh íocaíocht don fhuinneamh in-athnuaite

Gheobhaidh teaghlaigh íocaíocht don fhuinneamh in-athnuaite a tháirgeann siad faoi Scéim Tacaíochta don Mhicrighiniúint, fógartha ag an Aire Eamon Ryan.

Seoladh Straitéis le haghaidh Geilleagair Chiorclaigh

Bíonn an dramhaíl laghdaithe i ngeilleagar ciorclach. Déantar táirgí a úsáid chomh fada agus is féidir, tríd an dearadh, tríd an deisiú agus tríd an athúsáid.

Teist go dtí seo mar chuid den Rialtas

Tháinig Acht ceannródaíoch ar son na hAeráide isteach sa reachtaíocht atá ina cheangal, de réir dlí, ar an Rialtas astaíochtaí a laghdú faoina leath faoi 2030.

Tá scéim cinntithe againn chun imircigh gan cháipéisí a thabhairt chun rialtachta, agus chun stádas deontais a thabhairt do na mílte atá fós ag fanacht i Soláthar Díreach.

Bhíomar chun tosaigh i gcomhaontú maidir le deireadh a chur le fóirdheontais do bhreosla iontaise de réir a chéile san AE sna deich mbliana amach romhainn.

Ritheamar leasuithe chun tithíocht shóisialta atá go hiomlán inacmhainne a thógáil ar thalamh poiblí i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh.

Chinntíomar gur ritheadh cíos costais sa dlí, ag tosú leis an mbunathrú maidir leis an tithíocht in Éirinn agus tháinig na chéad aonad cheana féin.

Chuireamar cosc ar an bhfeirmeoireacht fionnaidh, gealltanas a raibh an Comhaontas Glas ag obair air le fada.

Chuireamar €360m (níos mó ná riamh) ar fáil sa bhliain do bhonneagar rothaíochta agus siúltóireachta.

Chinntíomar scéim phíolótach le haghaidh Bunioncaim atá deimhnithe d'ealaíontóirí.

Chuireamar leis an gcosc ar ghual toiteach ar fud na tíre.

Mhéadaíomar an buiséad le haghaidh feirmeoireacht nach ndéanann dochar don nádúr agus feirmeoireacht orgánach faoi dhó.

Chuireamar maoiniú ar fáil arís don tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra le méadú 87% ó 2020 i leith.

€360m

Chuireamar €360m (níos mó ná riamh) ar fáil sa bhliain do bhonneagar rothaíochta agus siúltóireachta

500,000

Fuaireamar gealltanas maidir le 500,000 teach a aisfheistiú faoi 2030 - rud a chinntíonn go mbeidh na mílte teach níos teo agus níos saoire le téamh.

100%

Chinntíomar gur tithe sóisialta nó inacmhainne a bheidh i ngach teach i mBaile Átha Cliath agus i gCorcaigh a thógfaidh an Ghníomhaireacht um Fhorbairt Talún Nua

Quote marks

Ní bhaineann an comhshaol le hábhar amháin. Baineann sé leis an tsláinte, leis an oideachas agus lenár saol cultúrtha. Baineann sé leis an tuiscint gurb é seo an bealach is fearr chun ár dtodhchaí eacnamaíoch a chinntú, poist a fháil, aontacht agus dlúthpháirtíocht shóisialta a thabhairt isteach sa gheilleagar nua seo

Táim ag troid go laethúil ar son na haeráide, na bpobal agus an chomhionannais - ach níl mórán ama fágtha againn chun dul i ngleic leis an athrú aeráide. Tá do thacaíocht ag teastáil uainn.