Comhionannas

Tá an Comhaontas Glas ar son sochaí atá cothrom agus cóir, a sheasann le cearta agus a thuigeann an luach a bhaineann leis an ilchineálacht.

Make it free contraception campaign header

Cad atá a dhéanamh againn ar son an Chomhionannais

Soláthar Díreach

Tá an Comhaontas Glas i mbun feachtais le fada i gcoinne Soláthair Dhírigh agus ba phríomhghealltanas é deireadh a chur leis an gcóras seo a fuair an Páirtí i gClár an Rialtais. In 2021, ghlacamar le céimeanna móra chun deireadh a chur le soláthar díreach nuair a d'fhoilsigh an tAire Roderic O'Gorman Páipéar Bán chun deireadh a chur le Soláthar Díreach agus chun Seirbhís Tacaíochta um Chosaint Idirnáisiúnta nua a bhunú.

Feictear sa Pháipéar Bán athrú radacach i mbeartas an rialtais, rud a chuireann tús le tacaíochtaí lánpháirtíochta d'iarratasóirí cosanta idirnáisiúnta ón gcéad lá. Tá an Comhaontas Glas sa Rialtas tiomanta do sheirbhís idirnáisiúnta cosanta agus tacaíochta a chruthú atá comhbhách, dírithe ar an duine agus a urramaíonn dínit agus cearta daonna gach iarratasóir ar chosaint idirnáisiúnta. Is éard atá mar bhonn agus mar thaca ag an athchóiriú seo ná "gealltanas go gcuirfidh an córas nua cóiríocht, sláinte, oideachas, tacaíocht ioncaim agus riachtanais seirbhíse eile ar fáil." Cuirfimid deireadh le Soláthar Díreach agus tosóimid láithreach ar shamhail nua a chruthú atá daingnithe i gcearta an duine agus i gcomhtháthú.

Reáchtálfar Seirbhís Tacaíochta um Chosaint Idirnáisiúnta nua de chuid na hÉireann ar bhonn neamhbhrabúis. Freastalóidh sé ar riachtanais daoine a dteastaíonn cosaint uathu, a thacóidh le daoine maireachtáil go neamhspleách agus imeascadh inár bpobail ar fud bailte agus cathracha..

Ó foilsíodh an Páipéar Bán, tá obair fhairsing déanta chun aistriú chuig an tsamhail nua chóiríochta d'iarratasóirí ar Chosaint Idirnáisiúnta a chumasú. Tá cur i bhfeidhm an Pháipéir Bháin ag dul chun cinn mar a bhí sceidealaithe agus táthar ag súil gur féidir an t-aistriú iomlán chuig an tsamhail nua a bhaint amach faoi dheireadh 2024. D'fhógair an tAire O'Gorman Ciste Lánpháirtíochta €5m freisin a thosóidh ag leathadh amach in 2022.

 

Quote marks

Tá feicthe againn an dlúthpháirtíocht ollmhór a cuireadh in iúl do dhaoine sa chóras soláthair dhírigh atá ann faoi láthair. Ba mhaith le muintir na hÉireann a bheith bródúil as an tacaíocht a chuirtear ar fáil do dhaoine a thagann anseo ag lorg cosanta. Agus iad ag cur fúthu anseo, neartaíonn agus saibhríonn siad ár bpobail.

Imircigh gan doiciméid

In 2021, fógraíodh scéim chun imircigh gan doiciméid a thabhairt chun rialtachta agus stádas a thabhairt do na mílte duine atá ag fanacht i Soláthar Díreach, rud a thug cinnteacht agus suaimhneas intinne do na mílte duine. Ba phríomhghealltanas é seo i gClár an Rialtais a fuair an Comhaontas Glas, a fhorbróidh bealach leathan inrochtana chun stádais do dhaoine atá cheana féin ag obair agus ag cur le pobail agus le sochaí na hÉireann. Tá Éire bródúil as seasamh ar thús cadhnaíochta maidir le cearta an duine a chur chun tosaigh agus a chosaint agus cuideoidh an gealltanas seo ar deireadh le cinntiú nach bhfágfar aon duine lasmuigh de chosaint an dlí.

Image
Green Party Ministers Roderic O'Gorman TD and Joe O'Brien TD launch the government's White Paper on Ending Direct Provision
Seolann na hAirí Roderic O'Gorman agus Joe O'Brien an Páipéar Bán ar Críoch a chur le Soláthar Díreach.
Gníomhaíochtaí eile maidir le comhionannas

Tá maoiniú comhionann faighte ag Roinn an Aire Catherine Martin d'imreoirí cluichí Gaelacha fireanna agus baineanna don chéad uair.

D'éirigh leis an Aire Roderic O'Gorman forálacha nua comhionannais a fháil do thuismitheoirí, ag leathnú Saoire agus Sochair Uchtaíoch go lánúineacha comhghnéis fireanna agus ligean do lánúineacha uchtála a roghnú cé acu a bhainfidh leas as Saoire Uchtaíoch, agus Saoire Atharthachta agus Sochar ar fáil don tuismitheoir eile.

Bhain an tAire Pippa Hackett seanghealltanas de chuid an Chomhaontais Ghlais amach trí chosc a chur ar fheirmeoireacht fionnaidh in Éirinn ó 2022.

D'fhoilsigh an tAire Roderic O'Gorman reachtaíocht chinniúnach a sholáthróidh ceart iomlán soiléir rochtana ar theastais bhreithe, ar fhaisnéis bhreithe agus ar fhaisnéis luathshaoil do gach duine a uchtaíodh, a cuireadh ar bord, a bhí ina ábhar do chlárú breithe mídhleathach nó a bhfuil ceisteanna acu ar shlí eile maidir lena mbunús.

Léigh tuilleadh faoinár gcuid oibre ar Chomhionannas
Minister for Equality, Roderic O'Gorman TD, welcomes a new scheme to regularise the status of migrants in Ireland

Leis an scéim um thabhairt chun rialtachta imirceach 'osclófar doirse agus deiseanna do na mílte duine’

Tuilleadh eolais