Steven Matthews

Teachta Dála

Urlabhraí na Pleanála agus an Rialtais Áitiúil

Cill Mhantáin
Profile photo of Steven Matthews TD for Wicklow, trees in background
Quote marks

Ba mhaith liom go mbeadh pobail in-áitrithe againn, i mbailte a sholáthraíonn tithíocht inacmhainne, dea-iompar poiblí, deiseanna fostaíochta agus spásanna oscailte poiblí dea-bhainistithe le haghaidh áineasa.

Cuireann mo chúlra i bpleanáil, i mbainistíocht chomhshaoil agus in iompar leis an gcumas atá agam beartais a chruthú a d’fhéadfadh an réadúlacht sin a chur i gcrích. Beidh rath ar chontae ina bhfuil na nithe seo a leanas ar fáil: dea-iompar, timpeallacht ghlan, deiseanna tithíochta inacmhainne dea-phleanáilte agus deiseanna fostaíochta. Is féidir le geilleagar inbhuanaithe soláthar a dhéanamh dár riachtanais sláinte, oideachais agus shóisialta go léir.

Mo thosaíochtaí

A chinntiú go bhfuil fás Chill Mhantáin inbhuanaithe dár riachtanais eacnamaíocha, chomhshaoil agus sochaíocha, don am i láthair agus don ghlúin ina dhiaidh seo.

A bheith i mo cheannaire d’fhonn dul i ngleic leis an athrú aeráide agus le cailliúint na bithéagsúlachta.

Níos mó tailte faoi úinéireacht phoiblí a chur ar fáil chun tithíocht ar ardchaighdeán, atá inacmhainne, dea-dheartha agus tíosach ar fhuinneamh a sholáthar ag údaráis áitiúla agus ag gníomhaireachtaí tithíochta.

Brú tráchta agus am comaitéireachta ar an N11 agus N18 a laghdú trí bhíthin na nithe seo a leanas: infheistíocht bhreise in iompar poiblí, páirceáil agus taisteal, naisc idir ár mbailte, cosáin agus rotharbhealaí níos fearr agus níos sábháilte inár mbailte, agus pleanáil d’fhás inbhuanaithe ár mbailte.

Infheistíocht bhreise a dhéanamh inár spásanna oscailte poiblí, ár bpáirceanna, ár gclóis shúgartha agus an timpeallacht nádúrtha, ní hamháin ar mhaithe leis an turasóireacht ach ar mhaithe le saoránaigh Chill Mhantáin freisin.

Taithí

Tá BSc i bPleanáil agus Bainistíocht Chomhshaoil agam ó Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Rinne mé printíseacht leictreach le hIarnród Éireann agus d’oibrigh mé ar innealtóireacht comharthaíochta iarnróid sular toghadh mar TD é. Bhí mé i mo Chomhairleoir i mBaile Bhré in 2008, agus toghadh mé chuig Comhairle Contae Chill Mhantáin in 2014 agus 2019. Bhí mé i mo Chathaoirleach ar Cheantar Bhré in 2016 agus 2019. Tá na blianta fada caite agam ar ár dtimpeallacht nádúrtha a chosaint, ar an ngníomhú ar son na haeráide, ar fhorbairt neamhoiriúnach, agus ar spásanna poiblí agus iompar poiblí i gCill Mhantáin a fheabhsú.

Steven Matthews TD for Wicklow, Spokesperson for Planning and Local Government

Teagmháil

steven.matthews@oireachtas.ie